۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

سایت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

سایت فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

سایت کارخانه جهان فنر